ʇI pɐǝɹ o┴ no⅄ ʇɔǝdxƎ llıʇS pu∀ sǝʌlǝsɯǝɥ┴ spɹɐʍo┴ ɹǝdɐԀ ∀ uɹn┴ oɥM ǝldoǝԀ


ǝɹǝH :sʇıpǝɹƆ oʇoɥԀ

ǝıp ʇI pɐǝɹ o┴ no⅄ ʇɔǝdxƎ llıʇS pu∀ sǝʌlǝsɯǝɥ┴ spɹɐʍo┴ sɹǝdɐԀ ∀ uɹn┴ oɥM ǝldoǝԀ ʇǝ˥

˙ǝɔıʇɔɐɹd ɹnoʎ pǝʎoɾuǝ noʎ ǝdoɥ I

https://i2.wp.com/www.ryersonline.ca/content_images/April4sonian/upside-down-girl.jpg˙noʎ spɹɐʍoʇ ɹǝdɐd ǝɥʇ uıds ʎldɯıs oʇ ƃuıllıʍun ‘spnolɔ ǝɥʇ uı ʎlɯɹıɟ pǝƃpol spɐǝɥ ɹıǝɥʇ ɥʇıʍ ǝldoǝd ʇsuıɐƃɐ noʎ dlǝɥ ʇsnɾ ʎɐɯ ʇı ɹo ‘ʞsǝp s,ɹǝʎoldɯǝ lɐıʇuǝʇod ɐ uo sɹǝdɐd ǝzʎlɐuɐ ʎlıɥʇlɐǝʇs noʎ dlǝɥ ʎɐɯ ʇI ˙ǝlʎʇs ƃuıpɐǝɹ xopoɥʇɹoun sıɥʇ ǝɔıʇɔɐɹd oʇ sǝıʇıunʇɹoddo ǝsǝɥʇ ǝsn llıʍ ʍǝɟ ƃuıuunɔ ɐ ʇnq ‘ƃuısıɹdɹns ʇ,usı ʎllɐǝɹ sıɥ┴ ˙ɯǝɥʇ ɯoɹɟ ʎɐʍɐ ƃuıɔɐɟ sı ɟlǝsʇı ɹǝdɐd ǝɥʇ uǝɥʍ ɹǝdɐd ɐ pɐǝɹ oʇ ǝlqɐ ǝɹɐ ǝldoǝd ʎuɐɯ ʇou ‘ʎlƃuıʇsǝɹǝʇuI

Advertisements

3 responses to “ʇI pɐǝɹ o┴ no⅄ ʇɔǝdxƎ llıʇS pu∀ sǝʌlǝsɯǝɥ┴ spɹɐʍo┴ ɹǝdɐԀ ∀ uɹn┴ oɥM ǝldoǝԀ

    • Computer Magic™! Actually, it’s just a tool I found online that uses Java or some such to do this. It was the only tool that maintained (most of) the capital letters, so I chose it.

      Yes, I’m cheap.

  1. Little Miss Zen

    /ɯoɔ˙ʇxǝʇuʍopǝpısdn˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ ʎɹ┴

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s